Naturskydd

Innebörd

Naturskydd betyder att en särskild typ av natur skyddas. Det innebär att man vill beskydda vissa livsmiljöer med tillhörande växter och djur för att gynna den biologiska samt geologiska mångfalden. Det finns flera olika varianter av naturskydd. Naturen skyddas för att bevara djur, växter, rent vatten, varierad natur och liknande. Allt detta ska bevaras både i nutid och inför framtiden. Inom begreppet naturskydd ingår även landskapsvård och viltvård.

Fridlysning av arter

För att bevara arter som är särskilt hotade har man fridlyst dessa. Fridlysning kan vara både på regional, nationelle och internationell nivå. I Sverige har omkring 300 olika arter fridlysts av Statens Naturvårdsverk både på riksnivå och länsnivå.

Pandor som blir matade i ett naturreservat

Olika typer av naturskydd

Det finns flera olika områden som är till för att skydda naturen varav några är nationalparker, naturreservat, kulturreservat, landskapsbildskydd, djur- och växtskyddsområden, vattenskyddsområden, biotopskyddsområden, naturminnen etc. Nationalparker finns utspridda runt om i hela världen och skyddas av landets statsmakt. Syftet med parken kan vara att bevara naturen som en allmän sevärdhet, öka intresset för naturen eller för att öka naturkännedomen.

Naturreservat

Ett naturreservat är vanligen ett område som betyder extra mycket för människan, floran samt faunan. Området kan även vara betydelsefullt ur ett geologiskt perspektiv. Ett naturreservat är dessutom den mest användbara och effektiva skyddsformen för att bevara stora naturområden.

Leave Comment