Naturbruk

Allmänt

Naturbruk omfattar bland annat djurskötsel, jordbruk, viltvård, skogsbruk, fiske, fiskodling samt jakt. Begreppet syftar på de mänskliga aktiviteter som vårdar respektive använder levande organismer av olika slag.

Jordbruk innebär människans markutnyttjande samt bearbetning av betesmark och åkrar för att kunna producera djurfoder, livsmedel samt råvaror för industri- eller energiändamål. Många gånger kombineras boskapsskötsel och växtodling med skogsbruk. Exempel på betydelsefulla framsteg i jordbrukets historia är växelbruket, plogen, täckdiket samt traktorn.

De mest förekommande odlade grödorna är spannmål av olika slag som råg, vete, korn, rågvete, havre, ris etc. Medan de mest betydelsefulla boskapsdjuren är svin, nötkreatur, getter och får. Dessa djur föds upp runt om i hela världen. Det finns flera olika typer av jordbruk varav några är blandjordbruk, plantagebruk, ekologiskt jordbruk samt kollektivjordbruk.

U-länder kontra i-länder

Idag är ser naturbruket olika ut beroende på vart du befinner dig. I stora delar av den tredje världen, länder i Afrika, Asien, Latinamerika samt Sydamerika, lever flertalet människor i självhushåll. Med detta menas att produktionen är till för att jordbrukaren ska kunna försörja sin familj med mat samt övriga förnödenheter.

Till skillnad från den tredje världen är jordbruket i OECD-länderna, länder som är välutvecklade och tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, mekaniserat och gör att några procent av befolkningen sysselsätts.

Leave Comment